Кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією

Про кафедру

Місія кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією корелюється зі стратегічною місією національної вищої медичної освіти й місією Полтавського державного медичного університету ‒ формування високоосвіченого, конкурентоспроможного фахівця в галузі охорони здоров’я, здатного до інноваційної діяльності, неперервного професійного розвитку та навчання впродовж життя.
Переваги кафедри ‒ висококваліфікований науково-педагогічний колектив; слідування постулатам «Magna Charta Universitātum», засадничим ідеям університетської автономії та академічної свободи; тісна співпраця із зарубіжними партнерами й однопрофільними кафедрами провідних ЗВО України; постійне вдосконалення змісту, підходів, методів і засобів навчання англійської мови (англійської мови загального спрямування, англійської мови для академічних цілей, англійської мови для академічних працівників, англійської мови професійного спрямування, англійської мови для фахових цілей), а також латинської мови та медичної термінології; дисемінація та асиміляція передового науково-педагогічного досвіду; неухильне дотримання принципів академічної доброчесності, мультилінгвальності й полікультурності; провадження освітнього процесу на високому науково-методичному рівні із застосуванням новітніх педагогічних технологій і врахуванням положень психології вищої школи.
Завдання кафедри:
- організація освітнього процесу на засадах компетентісного, особистісно-орієнтованого, інтегративного, лінгвокультурологічного, аксіологічного, ресурсного підходів;
- створення умов для інтелектуально-творчого розвитку та реалізації внутрішнього потенціалу всіх суб’єктів освітнього процесу;
- усебічна підтримка творчої ініціативи здобувачів вищої освіти (на першому, другому й третьому рівнях вищої освіти) і науково-педагогічних працівників;
- пропагування загальноєвропейських, національних і професійних цінностей, толерантності, відмови від будь-яких проявів дискримінації за гендерною, расовою, релігійною, будь-якими іншими ознаками;
- створення мовно-професійного середовища, яке забезпечує формування в здобувачів освіти в галузі 22 «Охорона здоров’я» компетентностей, необхідних для ефективного виконання освітніх і професійних завдань;
- удосконалення навичок і вмінь міжкультурного спілкування шляхом вивчення мови як феномена культури;
- використання можливостей латинської мови у формуванні й розвиткові термінологічної грамотності, загальної і соціумної культури здобувачів освіти;
- урахування індивідуально-психологічних особливостей, нахилів і здібностей, попереднього лінгвістичного та професійного досвіду й інтересів суб’єктів освітнього процесу;
- розширення загального, професійного й лінгвістичного кругозору здобувачів освіти;
- забезпечення потреб науково-педагогічних працівників академії в підвищенні рівня володіння англійською мовою / підтвердженні рівня В2 і вище згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти (Common European Framework of Reference for Languages).

Бєляєва Олена Миколаївна

Бєляєва Олена Миколаївна

завідувачка кафедри, к.пед.н., доцент.

У 1991 р. закінчила факультет романо-германської філології Ужгородського державного університету (нині ДВНЗ...

Лисанець Юлія Валеріївна

Лисанець Юлія Валеріївна

кандидат філологічних наук (2013), доцент (2019)

У 2009 році закінчила з відзнакою факультет філології та журналістики Полтавського державного педагогічного...

Костенко Вікторія Геннадіївна

Костенко Вікторія Геннадіївна

кандидат філологічних наук (2000), доцент (2007)

Закінчила філологічний факультет (1996) Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Королен...

Корисні ресурси

ПДМУ